דער אייביגער פאלק - היסטאריע

דער אייביגער פאלק - היסטאריע

Author:
$21.80


דער ספר "דער אייביגער פאלק" - איז א הערליכער היסטאריע בוך פון תקופת הגאונים און ראשונים. דער ספר טוט ערזעצן דעם לאנג-יעריגן חלל פאר א צוגעפאסטע סדר
הלימוד פאר היסטאריע און וועט בעז"ה העל...read more
Book Title דער אייביגער פאלק - היסטאריע
Author
ISBN 501
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער ספר "דער אייביגער פאלק" - איז א הערליכער היסטאריע בוך פון תקופת הגאונים און ראשונים. דער ספר טוט ערזעצן דעם לאנג-יעריגן חלל פאר א צוגעפאסטע סדר
הלימוד פאר היסטאריע און וועט בעז"ה העלפן די מיידלעך מיטצולעבן מיט די דאזיגע תקופה פון כלל ישראל, פארשטיין דאס לעבן פון די אידן דעמאלטס, זייערע נסיונות און
סביבה, און זיך לערנען וויאזוי די גדולים האבן געפירט כלל ישראל, און די אוצרות וואס זיי האבן אונז איבערגעלאזט וואס באגלייטן אונז ביזן היינטיגן טאג.
דער ספר איז געשריבן מיט א רייכע שפראך )הויך שול ניווא( און איז באגלייט מיט קלארע אילוסטראציעס, מאפעס, טיימליינס, בילדער און נאך, אז די תלמידות זאלן באקומען
א קלארן בילד איבער די תקופה און אלעס ארום, און גלייכצייטיג גוט פארשטיין און קענען דאס וואס זיי לערנען.
בייגעלייגט זענען אויך סעמפלס פון די outlines וועלכע מען קען באקומען, וואס אינאיינעם מיט'ן ספר האבן די תלמידות אן אינטערעסאנטע, קלארע, און לערנבארע מהלך
וויאזוי זיך צו באקענען און "קענען" די הערליכע היסטאריע פון אידישע קינדער