יום שבתון

יום שבתון

Author:
$18.75


חלק א: דער בוך איז א ריכטיגע מייסטערוועק. עס ענטהאלט א קיצור פון קלארע גרונטליכע הלכות פון שבת, לויט די ל"ט מלאכות )עס ענטהאלט אלע
מלאכות(. יעדע מלאכה ווערט ערקלערט וואס דאס איז און דאן ...read more
Book Title יום שבתון
Author
ISBN 481
Date Published
Leveled Reading
Pages


חלק א: דער בוך איז א ריכטיגע מייסטערוועק. עס ענטהאלט א קיצור פון קלארע גרונטליכע הלכות פון שבת, לויט די ל"ט מלאכות )עס ענטהאלט אלע
מלאכות(. יעדע מלאכה ווערט ערקלערט וואס דאס איז און דאן קומען די הלכות וואס זענען נוגע למעשה. הערליכע קאלירטע קלארע בילדער ערקלערן
יעדע הלכה. אויך איז דא עטליכע חזרות מיט פראגן. דער בוך איז א יסוד פון הלכות שבת