זה השלחן

זה השלחן

Author:
$18.75


א רייכע ספר פון הלכות בשר וחלב וועלכע זענען נוגע פאר יעדע אידישע שטוב. די אקטועלע הלכות זענען געשריבן אין א זעלטן קלארע סדר, באגלייט
מיט למעשה'דיגע ביישפילן און אנווייזונגען וויאזוי זיך ...read more
Book Title זה השלחן
Author
ISBN 486
Date Published
Leveled Reading
Pages


א רייכע ספר פון הלכות בשר וחלב וועלכע זענען נוגע פאר יעדע אידישע שטוב. די אקטועלע הלכות זענען געשריבן אין א זעלטן קלארע סדר, באגלייט
מיט למעשה'דיגע ביישפילן און אנווייזונגען וויאזוי זיך צו פירן אין יעדע פאל. דער ספר איז איבערגעארבעט געווארן מיט הערליכע בילדער און טבלא'ס
צו ערקלערן די הלכות. ווי אויך איז אין דעם נייעם דרוק צוגעלייגט געווארן עטליכע פרקים פון "מילואים" - די שווערערע הלכות וועלכע זענען נישט
פאסיג צו לערנען אין קלאס