געליטן און געשטיגן

געליטן און געשטיגן

Author:
$15.50
געשעפטסמאן:
ענטפערט מיט קלארקייט!
קורצע, אמת'ע אינטרעסאנטע ערציילונגען
פון היינטיג צייטן!
ער פארקויפט א שיינע נייע הויז אין וואס ער
האט זיך נארוואס איינגערישט.

טראכט ער וואס ע...read more
Book Title געליטן און געשטיגן
Author
ISBN 9781684545841
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type
געשעפטסמאן:
ענטפערט מיט קלארקייט!
קורצע, אמת'ע אינטרעסאנטע ערציילונגען
פון היינטיג צייטן!
ער פארקויפט א שיינע נייע הויז אין וואס ער
האט זיך נארוואס איינגערישט.

טראכט ער וואס ער טוט?
דעם זיידנ'ס ישרות איז דאך קלאר אן קיין
פראגע צייכן.
אויב אזוי, פארוואס פארלאזט ער טוניס?
עס איז דאך אט די שטימע, אין דעם איז זי
זיכער.

אבער וואס ווייטער?
*

דער בוך איז געשריבן געווארן אין זיין
אייגנארטיגע וועג, און וועט אייך האלטן
געשפאנט, אנטפלעקנדיג טיפע ווינקלען, פון
מענטשן וואס זענען דורך שוועריגקייטן, און
דווקא אין זייערע ליידן, געטראפן די וועג צו
שטייגן.
דורך