אונזער מאמע'ס שפראך

אונזער מאמע'ס שפראך

Author:
$23.99

Minimum quantity for this product is 15דער בוך איז א יסוד צו די אידישע שפראך. עס ענטהאלט:
א גרונטליכע חזרה אויף אלע וואקאלן, ווערטער אויסלייג פון די אידישע שפראך.
עס לערנט אויס אלע וויכטיגע כללים ביי ווערטער אויסלייג אוי...read more
Book Title אונזער מאמע'ס שפראך
Author
ISBN 458
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער בוך איז א יסוד צו די אידישע שפראך. עס ענטהאלט:
א גרונטליכע חזרה אויף אלע וואקאלן, ווערטער אויסלייג פון די אידישע שפראך.
עס לערנט אויס אלע וויכטיגע כללים ביי ווערטער אויסלייג אויף זייער א קלארן, גרונטליכן און אינטערעסאנטן אופן.
לעקציעס פון ווערטער אויסלייג פון ווערטער וועלכע ווערן זייער אפט גענוצט. צום ביישפיל: די טעג פון די וואך, נומערן, חדשים א.א.וו.
קורצע חזרות כדי צו קענען איבערפרישן וואס מען האט געלערנט.
דער בוך איז געאייגנט פאר צווייטע קלאס. עס וועט שטעלן א פעסטן פונדאמענט אויף ריכטיג שרייבן. עס איז זייער מסודר אויסגעשטעלט, מיט פראקטישע ארבעט און
הערליכע אילוסטריטע פול קאלירטע בילדער.