דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד

דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד

Author:
$20.99

Minimum quantity for this product is 15כדי די תלמידות זאלן גרונטליך פארשטיין די הלכה איז צו רוב הלכות צוגעשטעלט א בילד וויאזוי מען פירט אויס די הלכה למעשה. דאס גיבט צו א
קלארקייט און איז זייער פראקטיש אויף די ניווא פון די תלמ...read more
Book Title דער לעבנסוועג פון א אידיש קינד
Author
ISBN 480
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


כדי די תלמידות זאלן גרונטליך פארשטיין די הלכה איז צו רוב הלכות צוגעשטעלט א בילד וויאזוי מען פירט אויס די הלכה למעשה. דאס גיבט צו א
קלארקייט און איז זייער פראקטיש אויף די ניווא פון די תלמידות. עס איז דא ארבעט אויף יעדן ענין.
קלאס 4: דער תמצית פון די הלכות אין דעם ספר זענען: חזרה אויף שמונה עשרה, הלכות ברכות )געאייגנט פאר זייער עלטער(, הלכות לשון הרע, בל
תשחית א.א.וו