די הויפט פונקטן פון פרשה

די הויפט פונקטן פון פרשה

Author:
$13.99

Minimum quantity for this product is 15דער בוך איז א תמצית פון יעדע סדרה. דער אינהאלט איז פון די פסוקי התורה בקיצור, אויף וואס די לערערין קען צוגעבן אירע פשטים און
מדרשים. אזוי אויך איז צוגעשטעלט ביי יעדע סדרה אינטערעסאנטע אר...read more
Book Title די הויפט פונקטן פון פרשה
Author
ISBN 490
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דער בוך איז א תמצית פון יעדע סדרה. דער אינהאלט איז פון די פסוקי התורה בקיצור, אויף וואס די לערערין קען צוגעבן אירע פשטים און
מדרשים. אזוי אויך איז צוגעשטעלט ביי יעדע סדרה אינטערעסאנטע ארבעט אויף ידיעות פון די סדרה. דער ביכל גייט פון פרשת בראשית ביז
פרשת שלח