היסטאריע פון כלל ישראל

היסטאריע פון כלל ישראל

Author:
$20.99


דאס איז א פראפעסיאנאלע היסטאריע בוך פון תקופת התנאים נאכן חורבן בית שני ביז תקופת האמוראים. דער ספר ענטהאלט אלע אידישע געשעענישן פון
יענע תקופה )צום ביישפיל: חורבן ביתר, חתימת המשנה, עשר...read more
Book Title היסטאריע פון כלל ישראל
Author
ISBN 500
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


דאס איז א פראפעסיאנאלע היסטאריע בוך פון תקופת התנאים נאכן חורבן בית שני ביז תקופת האמוראים. דער ספר ענטהאלט אלע אידישע געשעענישן פון
יענע תקופה )צום ביישפיל: חורבן ביתר, חתימת המשנה, עשרה הרוגי מלכות, א.א.וו.( ווי אויך די וויכטיגע וועלטליכע פאסירוגען וועלכע האבן געהאט אן השפעה
אויף כלל ישראל אין יענע צייט. די אינפארמאציע איז באגלייט מיט פיל אינטערעסאנטע פרטים, בילדער, מאפעס, א ספעציעלע קאפיטל פון די לעבנס געשיכטע פון
פיל פון די דערמאנטע תנאים, רשימות פון תנאים אין יעדן דור, און נאך. צום סוף פון יעדע קאפיטל איז צוגעשטעלט גרונטליכע פראגן, אז די תלמידות זאלן קענען
מאכן א שנעלע, קלארע חזרה פון די געלערנטע מאטריאל