יום שבתון

יום שבתון

Author:
$18.75


חלק ב: דער בוך צייכנט זיך אויס מיט איר קלארקייט און סדר, פונקט ווי דעם ערשטן חלק יום שבתון. עס ענטהאלט די הלכות פון "זכור את יום השבת
לקדשו" דאס צוגרייטן און מקדש זיין דעם שבת. דאס נעמט ...read more
Book Title יום שבתון
Author
ISBN 482
Date Published Dec 28, 2018


חלק ב: דער בוך צייכנט זיך אויס מיט איר קלארקייט און סדר, פונקט ווי דעם ערשטן חלק יום שבתון. עס ענטהאלט די הלכות פון "זכור את יום השבת
לקדשו" דאס צוגרייטן און מקדש זיין דעם שבת. דאס נעמט אריין די הלכות ומנהגים פון דעם גאנצן שבת. דער צווייטער טייל פון דעם בוך זענען די
קאמפליצירטע דינים פון מוקצה, אראפגעשטעלט די יסודות פון די הלכה פאר קינדער. יעדע שיעור ווערט באגלייט מיט ארבעט אלס חזרה