קיצור שלחן ערוך

קיצור שלחן ערוך

Author:
$18.75


דאס איז א קלארע ספר אויסגעארבעט פון קיצור שלחן ערוך אין א פליסיגע שפראך. עס ענטהאלט אלע הלכות וועלכע זענען נוגע טאג טעגליך פאר
א אידישע טאכטער )אויסער די הלכות וואס ווערן בדרך כלל געלערנ...read more
Book Title קיצור שלחן ערוך
Author
ISBN 485
Date Published
Leveled Reading
Pages


דאס איז א קלארע ספר אויסגעארבעט פון קיצור שלחן ערוך אין א פליסיגע שפראך. עס ענטהאלט אלע הלכות וועלכע זענען נוגע טאג טעגליך פאר
א אידישע טאכטער )אויסער די הלכות וואס ווערן בדרך כלל געלערנט באזונדער ווי הלכות שבת, בשר וחלב, הלכות ברכות א.אוו.( נאכן לערנען דעם ספר,
וועלן די תלמידות האבן א כלליות'דיגע הלכה'דיגע מהלך אין יעדן טריט פון לעבן. דער ספר איז געאייגנט פאר הויך שול