אונזער ווערטער אוצר

אונזער ווערטער אוצר

Author:
$23.99

Minimum quantity for this product is 15א אידיש בוך איז געאייגנט פאר קלאס 7 מיט הערליכע ארטיקלען און געדיכטן און אויך גוטע ארבעט געבויט אויף די ווערטער בוך.
אין יעדע לעקציע ארבעט מען אויף עטליכע שווערע אידיש ווערטער, זייער מיי...read more
Book Title אונזער ווערטער אוצר
Author
ISBN 462
Date Published
Leveled Reading
Pages
Cover Type


א אידיש בוך איז געאייגנט פאר קלאס 7 מיט הערליכע ארטיקלען און געדיכטן און אויך גוטע ארבעט געבויט אויף די ווערטער בוך.
אין יעדע לעקציע ארבעט מען אויף עטליכע שווערע אידיש ווערטער, זייער מיינונג און וויאזוי מען נוצט דאס. ווי אויך צו פארשטיין
מיט א טיפקייט וואס מען ליינט.